Rare Diseases

تیزر تلویزیونی بیماری های نادر (انگلیسی)

به سفارش: شرکت توسعه فناوری و دانش تغذیه مهر

جداکننده

 

تهیه کننده: اینفوگرام
مجری پروژه: مورف استودیو
سال اجرا ۱۳۹۸