سالگرد ۵۰ سالگی سازمان

سالگرد ۵۰ سالگی سازمان

سفارش دهنده: سازمان نوسازی شهرداری تهران

جداکننده

 

تهیه کننده: مجید فتاحی

مجری پروژه: مورف استودیو

سال اجرا:  ۱۳۹۸