تولید انیمیشن سه بُعدی در ۷ مرحله و طبق موارد فوق انجام می‌شود. توضیحات بیشتر